Lakialoite ryhmäkanneoikeuden laajentamisesta

LAKIALOITE
Laki ryhmäkannelain muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteen tarkoituksena on parantaa oikeusturvan saatavuutta lisäämällä ryhmäkannelakiin järjestöille oikeus ajaa kannetta määrätyn ryhmän puolesta. Rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on työntekijöitten edunvalvonta, olisi itsenäinen kanneoikeus työntekijän ja työnantajan työsuhteesta johtuvien riita-asioiden käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on ympäristöasioihin tai ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaminen, olisi itsenäinen kanneoikeus näissä asioissa.

Tasa-arvovaltuutetulle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle esitetään vastaavanlaista oikeutta ajaa kannetta kuin kuluttaja-asiamiehelle.

Yksittäiselle ihmiselle oikeudenkäynti on vaikea ja usein kallis prosessi. Aloitteen tavoitteena on, että kansalaisten oikeussuojan tarve pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon työ-, ympäristö- ja tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuusasioita koskevissa oikeudenkäynneissä. Tavoitteena on, että kansalaiset rohkaistuisivat hakemaan oikeussuojaa tilanteissa, joissa he eivät kuluriskin vuoksi sitä muutoin tekisi.

Lisäksi tavoitteena on parantaa niiden kansalaisten asemaa, jotka ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan muita heikommassa asemassa ja jotka eivät muutoin oikeudenkäynnissä vaatisi oikeuksiensa toteuttamista. Tällainen ryhmä on esimerkiksi Suomessa tilapäisesti töitä tekevät ulkomaalaiset, joilla on usein heikot tiedot oikeuksistaan ja suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Myös monen vammaisen ihmisen asema on heikko.

Aloitteen tavoitteena on aineellisen oikeuden parempi toteutuminen ja riitojen ennalta ehkäiseminen. Viranomaisten työ helpottuu, kun eri henkilöitä koskevaa samaa asiaa ei tarvitse käsitellä useaan kertaan.

Ryhmäkanne on yhteiskunnan kannalta useita erillisiä kanteita edullisempi, sillä näin vältytään kustannuksilta, jotka aiheutuvat saman oikeudenkäyntiaineiston esittämisestä ja arvioimisesta eri oikeudenkäynneissä. Myös keskenään ristiriitaisten ratkaisujen mahdollisuuden voidaan arvioida vähenevän. Uudistuksella on myös ennalta ehkäisevä vaikutus. Jo tieto mahdollisesta kanteen nostamisesta voi parantaa kansalaisten oikeuksien toteutumista ilman oikeusprosesseja.

Lakialoitteen mukaan rekisteröidyllä yhdistyksellä olisi oikeus ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta kannetta siten, että asiassa annettava tuomio tulee ryhmän jäseniä sitovaksi. Aloitteessa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voisi olla esimerkiksi ammattiliitto, ympäristöjärjestö, vammaisten, asevelvollisten, uskonnon uhrien tai seksuaalivähemmistöjen etuja ajava yhdistys.

Kanneoikeus voisi koskea ensinnäkin kaikkia työsuhteesta johtuvia erimielisyyksiä. Lisäksi kanneoikeus voisi koskea tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita, kuten esimerkiksi jonkin ryhmän oikeutta saada kunnallisia palveluja. Kanneoikeus voisi koskea myös ympäristöasioita, kuten esimerkiksi kaivoksen toiminnasta aiheutuvien haittojen korvaamista ja ehkäisemistä.

Kanneoikeus olisi aloitteen mukaan asianosaisen tahdosta riippumaton silloin, kun kantajana on yhdistys. Itsenäinen kanneoikeus on perusteltua, sillä esimerkiksi täällä tilapäisesti töissä oleva saattaa olla velkaa työnvälittäjälle eikä tämän vuoksi uskalla puolustaa oikeuksiaan.

Suostumuksesta riippumaton kanneoikeus ei ole vieras suomalaisessa oikeusjärjestyksessä. Markkinaoikeus voi elinkeinonharjoittajien yhdistyksen vaatimuksesta todeta sopimusehdon kohtuuttomaksi. Yhteistoimintalainsäädännön mukaan henkilöstöryhmien edustajilla on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että yritys velvoitetaan täyttämään tiedonantovelvollisuutensa. Jakamattoman kuolinpesän osakkaalla on oikeus yksin ajaa kannetta kuolinpesän hyväksi silloin, kun oikeudenkäynti koskee osakkaiden yhteishallintoon kuuluvaa asiaa. Sähkömarkkinaviranomainen voi valvontajakson päätyttyä velvoittaa verkonhaltijan alentamaan seuraavan valvontajakson aikana perittäviä siirtopalvelumaksuja määrällä, jolla päättyneen jakson tuotto on ylittänyt kohtuullisen tuoton määrän.

Käytetyin kollektiivisen kanneoikeuden muoto lienee kuitenkin työtuomioistuinmenettely, jossa työtuomioistuin ratkaisee muun muassa työ- ja virkaehtoehtosopimuksiin perustuvat riita-asiat. Kanteeseen voi liittyä myös suorituskanne. Kanteeseen ei tarvita yhdistyksen yksittäisen jäsenen suostumusta. Tuomio ulottuu myös sopimuksen ulkopuolisiin silloin, kun kyse on yleissitovista työehtosopimuksista.

Edellä mainituista itsenäisistä kanneoikeuksista ei ole aiheutunut yhteiskunnallista haittaa eikä merkittäviä taloudellisia menetyksiä yrityksille.

Lakialoitteessa tarkoitetun kanteen käsittelypaikkana olisi yleinen alioikeus tai työtuomioistuin. Asianomainen tuomioistuin ratkaisisi myös nimettyjen ryhmään kuuluvien puolesta esitetyt vaatimukset. Ne ryhmään kuuluvat, jotka eivät olisi esittäneet esimerkiksi suoritusta koskevia vaatimuksia pääasian oikeudenkäynnissä, voisivat myöhemmin saattaa vaatimuksensa asian ratkaisseen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin tuomitsisi korvaukset aikaisemmin antamansa tuomion perusteella sitä mukaa kuin niitä esitetään.

Tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun oikeus panna asia vireille ja käyttää asianosaisen puhevaltaa olisivat samat kuin kuluttaja-asiamiehen.

Lakialoite ryhmakanteesta (pdf)